Общи условия за ползване на

“IVANRADEVSTUDIO.COM“

 

Настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ уреждат взаимоотношенията между „ИВАН РАДЕВ СТУДИО” ЕООД, наричано по-долу „IVANRADEVSTUDIO.COM”, от една страна, и Потребителите на интернет страници и услуги, намиращи се на Сайта (наричани по-долу Потребители), от друга.

 

„ИВАН РАДЕВ СТУДИО ” ЕООД е дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България с ЕИК 201576524 със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Латинка 28, имейл адрес: i@ivanradevstudio.com, телефон: +359893606969.

 

Настоящият документ съдържа информация за дейността на „IVANRADEVSTUDIO.COM” и общите условия за ползване на услугите, предоставяни от „IVANRADEVSTUDIO.COM”, като уреждат отношенията между нас и всеки един от потребителите ни.

 

Чрез достъпа до Сайта, вие се съгласявате да бъдете обвързани от настоящите условия за ползване и всички последващи промени в тях. „IVANRADEVSTUDIO.COM” запазва правото да променя условията за ползване по всяко време без предизвестие и те влизат в сила след публикуване на Сайта.

 

ДЕФИНИЦИИ

 

За целите на настоящите общи условия долупосочените понятия следва да се разбират в следния смисъл:
Сайт – http://www.IVANRADEVSTUDIO.COM и всички негови подстраници.
За да се избегнат всякакви съмнения относно тълкуването и прилагането на настоящите условия за ползване, трябва да се има предвид, че:
„Уебсайт/сайт/онлайн платформа/блог“ се състои от страници с информация. Всяка страница може да съдържа текст, изображения, видео и други. „Уебсайт/сайт/онлайн платформа/блог“ е място в глобалната интернет мрежа, чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP, HTTPS;
“IVANRADEVSTUDIO.COM” е името на уебсайта и в рамките на тези условия е взаимозаменяемо понятие с унифицирания адрес WWW.IVANRADEVSTUDIO.COM;
„Услуги“ са предоставените на потребителите на IVANRADEVSTUDIO.COM информационни ресурси;
„Потребител“ е всяко лице, което ползва предоставените от „ИВАН РАДЕВ СТУДИО“ ЕООД чрез сайта IVANRADEVSTUDIO.COM Услуги.
„Партньор“ е всяко лице, с което „ИВАН РАДЕВ СТУДИО“ ЕООД се намира в договорни отношения, което има право да предоставя допълнителна информация за своите стоки/услуги на регистрираните за услугата Потребители на сайта.

 

Общи условия – настоящите Общи условия, които включват условия за ползване, политика за защита на личните данни, правила за регистрация и всяка друга правнозначима информация, която се намира на Сайта.

 

Лични данни – информация за физическо лице, която разкрива неговата физическа, психологическа, умствена, семейна, икономическа, културна или обществена идентичност.

 

Услуга – всяка материална или интелектуална дейност, която се извършва по независим начин, предназначена е за друго лице и не е с основен предмет прехвърляне владение на вещ.

 

 

Посетителите ползват Сайта безплатно.

 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

 

Правата на интелектуална собственост върху всички материали и ресурси, разположени на уебсайта на „IVANRADEVSTUDIO.COM” са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните права, принадлежат на „IVANRADEVSTUDIO.COM” или на съответно указаното лице, преотстъпило правото на ползване на „IVANRADEVSTUDIO.COM”, и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство.
При копиране или възпроизвеждане на информация вън от допустимото, както и при всяко друго нарушение на правата на интелектуална собственост върху ресурсите на „IVANRADEVSTUDIO.COM”, „IVANRADEVSTUDIO.COM” има правото да претендира обезщетение и за претърпените преки и косвени вреди в пълен размер.
Освен в случаите, когато е изрично уговорено, Потребителят не може да възпроизвежда, променя, заличава, публикува, разпространява и разгласява по друг начин информационните ресурси, публикувани на уебсайта на „IVANRADEVSTUDIO.COM”.

 

ПРИЛОЖИМО ПРАВО

 

По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.